Adm : บันทึก [ประจำวันที่ 27/04/2561]


#1

admcoffee

 • เปิดร้านขายของปกติ
 • คีย์บิลซื้อ ขาย รับ จ่าย ประจำวัน
 • ตรวจนับเงินสดในมือประจำวัน

admgroup

 • โทรสอบถามเอกสารที่ต้องใช้ในการปิดเบอร์ 02-4170835 TOT
 • เตรียมเอกสารมอบอำนาจที่ใช้ในการปิดเบอร์ เอกสารสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบ และ ผู้รับมอบ
 • โทรสอบถามเอกสารที่ต้องใช้ในการปิดเบอร์ 085-2186060 ทรูมูฟ
 • เตรียมเอกสารมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10.- เตรียมเอกสารบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบ และเตรียมค่าบริการที่ค้างทั้งหมดประมาณ 3 พันบาท

MD

 • ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย เดือน 3/61
 • คีย์ใบสำคัญรับ M1, M2 เดือน 3/61 ลงในโปรแกรมใหม่ทั้งหมด
 • คีย์ P361030001 ลงในโปรแกรมใหม่
 • คีย์ PF เดือน 3/61 บางส่วน (ที่จ่ายค่าจ้างทำของ)
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร

KVS-IM

 • แก้ไขแยกประเภท จาก Def เป็นลูกหนี้การค้า ใน V1 เดือน 1/61

#2

FJH, FJS
-.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย และ CL
-.ทำรายงานตรวจนับเงินสดในมือ
-.นับเงินสดในมือ
-.สรุปผลการตรวจนับเงินสด และ ทำรายงานส่ง Email ให้กับผู้บริหาร


#3

ช่วยงานอบรม bank code