Dark data ข้อมูลที่ถูกทอดทิ้ง


#1
  • ข้อมูลบัญชี เป็น dark data หรือไม่ ?

  • การแก้ไขโดยไร้ร่องรอย มีผลต่อการนำข้อมูลไปใช้หรือไม่ ?

  • งานบัญชี ไม่สามารถทำงานแบบเวลาจริง (real time) จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด ?