มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์

https://std.moc.go.th/std?fbclid=IwAR0wH8MUclU3LeeePKEzYWo_XcFRcd-UNIEN1qupw034j78z9MxyAB5ovLE