ความหมายของเลข 13 หลัก ทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน และเลขผู้เสียภาษี


#1

เลขนิติบุคคล 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 0

หน่วยงานราชการ 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 099
http://www.treconwebsite.com/2014/index.php/movement/research-center/item/938-เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานราชการ

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 1 - 9


#2

เพิ่งเจอมา เพิ่มเติม
บุคคลต่างด้าวที่เป็น resident (มีชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถมีเลขประจำตัว 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 0)

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/InvolvePartyDocLib/หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูล%20DS_IPI_ปรับปรุงใหม่.xls

สรุป

0994 = หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
0xx0 = จดทะเบียนตามกฏหมายต่างด้าว  อาจเป็น บริษัท หรือ บุคคล ก็ได้
0993 = สมาคม มูลนิธิ ธนาคารอิสลาม บริษัทต่างชาติ?
0992 = คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ
0 = นิติบุคคล