Windows 10 April 2018 Update ถอดฟีเจอร์ HomeGroup, XPS Viewer, Language ใน


#1

เริ่มปล่อย update ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค.
แจ้งให้ทราบ เพื่อทำใจ
สำหรับ site ที่บ่นว่าเน็ทช้า อีกแล้ว